Rudolf Jašík Domov   Štatút   História   Organizátori   Kontakt

Domov

JAŠÍKOVE KYSUCE

JAŠÍKOVE KYSUCE 2017

49. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov


Organizátori:

Žilinský samosprávny kraj

Kysucká knižnica v Čadci

Spolok slovenských spisovateľov

Literárny fond SR

Kysucká kultúrna nadácia


Hlavný partner projektu: Fond na podporu umenia


Vyhlasujú:

Celoslovenskú literárnu súťaž JAŠÍKOVE KYSUCE 2017

autorskú súťaž mladých prozaikov, ktorí svoju tvorbu ešte knižne nepublikovali.


      Súťažné príspevky budú postupne uverejňované na webových stránkach www.jasikovekysuce.sk  v poradí, v akom budú prichádzať. Vyjadrovať sa k nim bude nielen odborná porota pozostávajúca zo zástupcov Spolku slovenských spisovateľov, Asociácie organizácií slovenských spisovateľov, Literárneho fondu a Kysuckej kultúrnej nadácie, ale svojimi názormi na tú - ktorú prózu môžu súťaž obohatiť aj čitatelia týchto webových stránok. Tie môžu taktiež posielať e-mailovou poštou. Príspevky nezasielame späť ani na vyžiadanie.


Termín uzávierky:

      Súťaž bude uzatvorená 15. októbra 2017. Súťažné prózy, ktoré budú knižnici doručené po uzávierke, budú zaradené do nasledujúceho ročníka súťaže. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v dňoch 30.11. – 1.12.2017.


Podmienky súťaže:

      Do súťaže sa môžu zapojiť autori do 35 rokov svojimi krátkymi prózami. Zašlú ich elektronickou poštou na e-mail: jasik@kniznica-cadca.sk. Súťažné príspevky je potrebné dodávať v elektronickej forme vo formátoch MS Word (doc.) a Open Office. Bitmapový dokument, ktorý bol vytvorený napr. skenovaním rukopisu alebo hárok s ručne písaným obsahom sa nepovažujú za relevantný textový podklad. Každý súťažiaci môže zaslať maximálne dve samostatné poviedky, ktorých textový rozsah nepresiahne 10 strán normalizovaného formátu A4.

     K súťažným príspevkom je potrebné pripojiť okrem mena a priezviska i stručný životopis, miesto bydliska, vek a telefónne číslo, prípadne aj autocharakteristiku a fotografiu. Tým, že ich súťažiaci zašle spolu so súťažnými prácami, dáva organizátorom povolenie zverejniť časť z nich na webových stránkach, prípadne v zborníku vybraných prác.

      Na vlastnú žiadosť autora môžu byť jeho práce zverejnené pod pseudonymom. V tom prípade jeho vlastné meno bude použité iba pre potreby spojené s organizáciou súťaže: (prezenčná listina, diplom a iné.) V prípade, že má autor záujem komunikovať s ostatnými súťažiacimi, môžeme mu na požiadanie zverejniť e-mailovú adresu.


Literárnu súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Spolufinancovanie zabezpečil Žilinský samosprávny kraj.