Rudolf Jašík Domov   Štatút   História   Organizátori   Kontakt 48. ročník Celoslovenskej súťaže JK

Domov

JAŠÍKOVE KYSUCE

Vyhlásenie 48. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže JAŠÍKOVE KYSUCE


Organizátori:

Spolok slovenských spisovateľov

Literárny fond SR

Žilinský samosprávny kraj

Kysucká knižnica v Čadci

Kysucká kultúrna nadácia

Hlavný partner: Fond na podporu umenia


Vyhlasujú:

Celoslovenskú literárnu súťaž JAŠÍKOVE KYSUCE

autorskú súťaž mladých prozaikov, ktorí ešte svoju tvorbu knižne nepublikovali.

      

Súťažné príspevky budú postupne uverejňované na webových stránkach www.jasikovekysuce.sk  v poradí, v akom budú prichádzať. Vyjadrovať sa k nim bude odborná porota pozostávajúca zo zástupcov Spolku slovenských spisovateľov, Literárneho fondu a Kysuckej kultúrnej nadácie. Svojimi názormi na tú - ktorú prózu môžu súťaž obohatiť aj čitatelia týchto webových stránok prostredníctvom e-mailovej pošty. Príspevky nezasielame späť ani na vyžiadanie.


Termín uzávierky:

      Súťaž bude uzatvorená 15. októbra 2016. Súťažné prózy, ktoré budú knižnici doručené po uzávierke, nebudú zaradené do súťaže. Vyhodnotenie literárnej súťaže sa uskutoční 1. decembra 2016.


Podmienky súťaže:

      Do súťaže sa môžu zapojiť autori do 35 rokov svojimi krátkymi prózami. Zašlú ich elektronickou poštou na e-mail: jasik@kniznica-cadca.sk. Súťažné príspevky je potrebné dodávať v elektronickej forme vo formátoch MS Word (doc.) alebo Open Office. Bitmapový dokument, ktorý bol vytvorený napr. skenovaním rukopisu alebo hárok s ručne písaným obsahom sa nepovažujú za relevantný textový podklad. Každý súťažiaci môže zaslať maximálne dve samostatné poviedky, ktorých textový rozsah nepresiahne 10 strán normalizovaného formátu A4.

     K súťažným príspevkom je potrebné pripojiť i stručný životopis, miesto bydliska, vek, a kontaktné údaje (adresu, telefónne číslo, e-mail). Meno, miesto bydliska a vek bude pri finalistoch vybraných odbornou porotou zverejnené na www.stránke a v zborníku súťažných prác. Tým, že ich súťažiaci zašle spolu so súťažnými prácami, dáva organizátorom povolenie zverejniť ich na webových stránkach, prípadne v zborníku vybraných prác.

      Na vlastnú žiadosť autora môžu byť jeho práce zverejnené pod pseudonymom. V tom prípade jeho vlastné meno bude použité iba pre potreby spojené s organizáciou súťaže: (prezenčná listina, diplom a iné.) V prípade, že autor má záujem komunikovať s ostatnými súťažiacimi, môžeme mu na požiadanie zverejniť e-mailovú adresu.