Rudolf Jašík Domov   Štatút   História   Organizátori   Kontakt 47. ročník Celoslovenskej súťaže JK

Domov

JAŠÍKOVE KYSUCE


Vyhlásenie 47. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže JAŠÍKOVE KYSUCE


Organizátori:

Spolok slovenských spisovateľov

Literárny fond SR

Žilinský samosprávny kraj

Kysucká knižnica v Čadci

Kysucká kultúrna nadácia

vyhlasujú:

Celoslovenskú literárnu súťaž JAŠÍKOVE KYSUCE

autorskú súťaž mladých prozaikov, ktorí ešte svoju tvorbu knižne nepublikovali.Súťažné príspevky budú postupne uverejňované na webových stránkach www.jasikovekysuce.sk  v poradí, v akom budú prichádzať. Vyjadrovať sa k nim bude nielen odborná porota pozostávajúca zo zástupcov Spolku slovenských spisovateľov, Asociácie organizácií slovenských spisovateľov, Literárneho fondu a Kysuckej kultúrnej nadácie, ale svojimi názormi na tú - ktorú prózu môžu súťaž obohatiť aj čitatelia týchto webových stránok. Tie môžu taktiež posielať e-mailovou poštou. Príspevky nezasielame späť ani na vyžiadanie.

Termín uzávierky:

      Súťaž bude uzatvorená 31. októbra 2015. Súťažné prózy, ktoré budú knižnici doručené po uzávierke, budú zaradené do nasledujúceho ročníka súťaže. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční začiatkom decembra 2015.

Podmienky súťaže:

      Do súťaže sa môžu zapojiť autori do 35 rokov svojimi krátkymi prózami. Zašlú ich elektronickou poštou na e-mail: jasik@kniznica-cadca.sk. Súťažné príspevky  je potrebné dodávať v elektronickej forme vo formátoch MS Word (doc.), alebo Open Office. Bitmapový dokument, ktorý bol vytvorený napr. skenovaním rukopisu alebo hárok s ručne písaným obsahom, sa nepovažujú za relevantný textový podklad. Každý súťažiaci môže zaslať maximálne dve samostatné poviedky, ktorých textový rozsah nepresiahne 10 strán normalizovaného formátu A4.

     K súťažným príspevkom je potrebné pripojiť i stručný životopis, miesto bydliska a vek, prípadne aj autocharakteristiku a fotografiu - uvedené údaje budú zverejnené. Tým, že ich súťažiaci zašle spolu so súťažnými prácami, dáva organizátorom povolenie zverejniť ich na webových stránkach, prípadne v zborníku vybraných prác.

      Na vlastnú žiadosť autora môžu byť jeho práce zverejnené pod pseudonymom.  V tom prípade jeho vlastné meno bude použité iba pre potreby spojené s organizáciou súťaže: prezenčná listina, diplom a iné. V prípade, že má autor záujem komunikovať s ostatnými súťažiacimi, môžeme mu na požiadanie zverejniť e-mailovú adresu.